Kennis en innovatie

Teeltmodel

Het opzetten van een teeltmodel om binnen de keten tot levering van een product te komen, vergt expertkennis omtrent: optimale teeltvoorwaarden. Het proces om tot een succesvol teelt- en leveringsresultaat te komen, hangt samen met een goede monitoring van het perceel, de teelt en het product. 

Optimale teeltvoorwaarden:

  • Zaai- en oogstplanning
  • Zaai- en oogsttechniek
  • Logistiek in de keten
  • Analyse / verantwoording van de input

Deskundige mensen

De deskundige mensen van De Schakel hebben een specialistisch digitaal teeltsysteem tot hun beschikking (erp-systeem) waarin de gegevens van perceel, teelt en product  continu worden verzameld en gecombineerd met  externe gegevens. Met analyse in een modelmatige benadering van deze gegevens, wordt een actueel en individueel specifiek voorspellend advies geformuleerd naar de teler. Met monitoring in het veld, ondersteund door verzamelde teeltdata m.b.v. intelligente digitale  technieken (Smartfarming, sensoren, geografische informatica) wordt in onze visie  een efficiënt en duurzaam systeem gerealiseerd voor levering van product.  Door uitwisseling van gegevens met de teler ontstaat interactie wat transparantie , vertrouwen en traceerbaarheid verder waarborgt.

Teeltregistratiesysteem

Voor verantwoording teeltinput is  vastlegging van de veld- en teeltgebeurtenissen vanzelfsprekend bij levering product . Hiervoor biedt De Schakel ondersteuning via het registratiemodel in de portal van onze website. In deze applicatie worden de gegevens van  een individuele teelt  gevuld met bekende gegevens van de uitgangssituatie, aangevuld met input teler omtrent bemesting, gewasbescherming en bewerkingen.

In de voortdurende kennisontwikkeling onderhoudt De Schakel intensief contact met zowel toeleveranciers, adviesorganisaties en onderzoeksinstanties in Nederland, België en Duitsland.

In België en Duitsland;o.a. WUR-PPO, Flanders-Food, Landwirtschaftskammer. Voor Nederland is De Schakel lid van belangenorganisatie TOG (Teelt Ondersteuning Groenten).

wur-pro-logo.png

FlandersFood-logo.png

Landwirtschaftskammer-logo.png

logo_Definitief_TOG.png

Teeltactualiteit