Organisatie

400 groentetelers vormen samen Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA. De aangesloten telers (onze leden) zijn via het coöperatieve model betrokken bij de besluitvorming. Om de bereikbaarheid van onze leden naar bestuur te verbeteren, zijn voor de Belgische en Duitse teeltregio, vanuit de telers  vertrouwenscommissies geformeerd als gesprekspartner voor het bestuur voor advies en regionale behartiging. 

 

Daarnaast heeft het bestuur een onafhankelijke Geschillencommissie ingesteld waar geschillen tussen de contractpartijen (teler en afnemer) die zij zelf niet kunnen oplossen, ten eerste voorgelegd kunnen worden bij deze commissie.  De te volgen procedure is vastgelegd in het volgende arbitragereglement. 

groente-peen-controle-teelt-02.jpg

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 leden, welke  gekozen zijn door onze leden. Het bestuur behartigt de belangen van de coöperatie (aangesloten telers) op vlak van afzet- en prijsvorming, uitbesteedde activiteiten, financiële resultaten en verenigingsaspecten zoals omschreven  in het Huishoudelijk Reglement van De Schakel

Algemene Ledenvergadering

Ten minste eenmaal per jaar legt het Bestuur verantwoording af aan haar leden tijdens een Algemene Ledenvergadering.

De Schakel Contractteelt BV

De Schakel Contractteelt BV is de enige dochtermaatschappij van de coöperatie. Directie en medewerkers van De Schakel Contractteelt bv geven uitvoering aan de dagelijkse werkzaamheden. Organisatorisch worden de werkzaamheden uitgevoerd binnen de teams: Teelt, Kwaliteit en Administratie.

Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO)

De Schakel is een door de Europese Unie erkende telersvereniging en kan daarom aanspraak maken op EU-subsidies in het kader van de GMO (Gemeenschappelijke Markt Ordening)-regeling. Deze regeling heeft tot doel de afzetpositie van de individuele teler te versterken door de collectieve afzet via telersverenigingen te bevorderen.

Teeltactualiteit