Privacyverklaring

Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA en haar dochter De Schakel Contractteelt BV (gezamenlijk in deze verklaring De Schakel) verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor De Schakel persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website;
 • Telers van De Schakel;
 • Ontvangers van nieuwsbrieven en andere mailings; o Potentiele telers van De Schakel;
 • Afnemers.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Schakel?

De Schakel verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan De Schakel verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor uw lidmaatschap van Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA en uw teeltgebonden leverings- en afnamecontracten;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van bijeenkomsten of mailings. 

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website,
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;
 • Uw interesses.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben 

Waarom verwerkt De schakel uw persoonsgegevens?

De Schakel gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het vastleggen van uw contract met ons voor uw teelt(en) groenten via De Schakel;
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen aangaande de GMO-verordening;
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn. 

De beveiliging van uw gegevens

De Schakel neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens De Schakel toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. De Schakel hanteert technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via administratie@tvdeschakel.nl of 0492-530450 contact op te nemen met ons.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor De Schakel noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden, welke namens De Schakel uw teelt monitoren;
 • Derden die van belang zijn in het kader van de uitvoering van het Operationeel Programma GMO, zoals overheidsinstellingen (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) en controlerende instanties (o.a. Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. De Schakel is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van De Schakel en dus op verzoek en conform instructie van De Schakel handelt, sluit De Schakel met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door De Schakel baseert De Schakel zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (uw levering van groenten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht aangaande de GMO Verordening. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen cliënt bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van De Schakel, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie of kwaliteitsverbetering.

Bewaartermijnen

De Schakel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang De Schakel dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten

U kunt De Schakel verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen voor telersbijeenkomsten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via administratie@tvdeschakel.nl.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De Schakel zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is.

Klachtenregeling

Klachten over verwerking de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail melden op administratie@tvdeschakel.nl of schriftelijk aan Coöperatieve Telersvereniging De Schakel UA, Gerstdijk 18, 5704 RG Helmond. Daarnaast hebt u te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door De Schakel in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verklaring aan veranderingen onderhevig

De Schakel behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt.

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat De Schakel gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van De Schakel. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Teeltactualiteit