Gemeenschappelijke Marktordening (GMO)

De Schakel is een door de Europese Unie erkende telersvereniging en kan daarom aanspraak maken op EU-subsidies in het kader van de GMO (Gemeenschappelijke Markt Ordening)-regeling. Deze regeling heeft tot doel de afzetpositie van de individuele teler te versterken door de collectieve afzet via telersverenigingen te bevorderen.

In het kader van de GMO-regeling kunnen erkende telersverenigingen projectvoorstellen indienen die dan voor maximaal 50 procent gesubsidieerd kunnen worden. Voorwaarde daarbij is dat de telersvereniging zelf de resterende 50 procent van de kosten van de projecten voor zijn rekening neemt. In theorie komt dat neer op 4,1 procent van de bruto-geldomzet van de telersvereniging.
De Schakel zet de GMO-gelden met name in voor teeltadvies en -begeleiding, onderzoek en ontwikkeling en projecten die gericht zijn op afzetbundeling, waardevermeerdering, innovatie, milieu en verduurzaming teelt- en productie technieken. 

Europa GMO

Positie versterking

De Schakel ziet kwaliteitsverbetering – van de producten, de productietechniek, het productieproces en van de bedrijfsvoering in het algemeen – als hét middel om de positie van haar leden-telers te versterken. Meer kwaliteit zorgt immers voor meer winst en dus voor een hoger rendement. DE SCHAKEL realiseert zich dat kwaliteit vooral een kwestie is van kennis en dat meer kwaliteit vooral om meer kennis vraagt. Kennisvermeerdering en kennisoverdracht zijn dan ook speerpunten in het beleid van DE SCHAKEL en in de activiteiten die De Schakel Contractteelt ontwikkelt en uitvoert bij de implementatie van dit beleid.

Erkenning

De erkenning door en aanspraken op het EU GMO-programma is voorbehouden aan (erkende) telersverenigingen die voldoen aan de regels met betrekking tot zelfstandigheid, transparante en democratische verenigingsstructuur, eigen afzet en leden-telers die hun gehele productie aan de telersvereniging leveren.

Voor controle op de regels omtrent lidmaatschap en leveringsplicht heeft de Schakel een interne systematiek opgezet waar wordt voldaan aan de voorgeschreven regels vanuit de EU.
De Schakel heeft een erkenning en afzet voor een reeks van producten waarvoor dus leveringsplicht bestaat van de aangesloten leden.

Leveringsplicht / systematiek

 1. Bouwplan-inventarisatie begin van het teeltseizoen
  • opname-moment vindt plaats begin teeltseizoen bij afstemming vraag en aanbod
  • te inventariseren teeltoppervlakte m.b.t. eigen bedrijfsexploitatie
  • onderscheid in erkende producten, niet-erkende producten en overige (akkerbouw-) teelten in de bedrijfsexploitatie
  • verlenen van vrijstellingen in situaties bij afzet buiten De Schakel om (“bvo”-levering)
  • tussentijdse aankondiging uitbreiding exploitatie buiten De Schakel om van erkende groenteteelten
 2. Controle in het veld -> melden constateringen -> uitdoen van waarschuwingen c.q. sanctie
 3. Bouwplan-controle einde van het teeltseizoen
  • inventarisatie realisatie geteelde oppervlakten en behaalde bruto geldomzet op verleende vrijstellingen
 4. Teelt-controle -> verklaring verschil met aanvoerprognosenorm
 5. Omzetverklaring lid-teler van waarde leveringen incl bvo-leveringen betreffend teeltjaar
 6. Accountantscontrole (steekproef en gesanctioneerde lid-telers)

lidmaatschap / voorwaarden

 1. Bij afzet van product aan De Schakel
 2. Lidmaatschap voorbehouden aan één telersvereniging tenzij er geen overeenkomstige productsoort-erkenning bestaat
 3. Controleerbare situatie m.b.t. leveringen buiten de telersvereniging om
 4. Einde lidmaatschap opvolgend jaar bij schriftelijke opzegging vóór 1 oktober of 2 voorafgaande jaren geen teeltexploitatie van erkende producten van De Schakel.
Teeltactualiteit